1. Hjem
  2. Plan
  3. Kyststi

2017-05-31 21.36.40 – Kopi.jpg

Foto: Rebecca Hornli Lundberg, Friluftsrådet Sør

Kyststi

 

Aust-Agder fylkeskommune fattet i 2010 vedtak om at en sammenhengende kyststi gjennom fylket burde utredes og om mulig etableres. Friluftsrådet Sør fikk i oppdrag å utrede mulighetene for sine kystkommuner. Vi laget rapporter for hver kommunene i perioden 2011 til 2013.

Utredningen resulterte i rapportene Kyststi Arendal , Kyststi Grimstad , Kyststi Risør , Kyststi Tvedestrand.

 

I 2016 inviterte Friluftsrådet Sør til et spleiselag for å realisere mest mulig av de 340 km kyststi vi kartla som mulig sammenhengende kyststi og rundløyper. Vår oppfordring ble fulgt opp av Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune. Rebecca Hornli Lundberg jobbet med kyststi for Grimstad kommune i 2017 og 2018, og laget grunneieravtaler for alle eiendommer berørt av kyststien. Aktuelle tiltak er listet opp verbalt og vises i kart på avtalens bakside. Grimstad kommune ønsket å stå for grunneierkontakten og merkingen selv. 

Vi har i hele 2019 arbeidet med kyststi for Arendal kommune. I Arendal har friluftsrådet også stått for grunneierkontakten og merkingen. Arendal kommune har etablert en administrativ prosjektgruppe som består av: Anne-Lise Halvorsen (kulturenheten), Jann Bernard Nilsen (bygartner), Kristin Fløystad (kommuneplanlegger) og Gidske Houge (arealplanlegger). Fra friluftsrådet deltar: Rebecca Hornli Lundberg, Kristian Hansen og Geir Henning Waagsnes. 

Arbeidet er forankret politisk i kommuneplanutvalget, som etter eget ønske holdes orientert 3 ganger årlig.

 

Det ble i 2019 merket og skiltet 18 km med kyststi fra Grimstad grense til Strømmen. Første delstrekning (4 km) ble åpnet ved snorklipping av fylkesordføreren 4. september, mens ordføreren stod for snorklippingen 18. desember da andre delstrekning ble åpnet (14 km på Hisøy).

I vårt arbeid med kyststi har vi kun benyttet eksisterende stier, turveier, gang- og sykkelveier og veier nærmest mulig kysten, og knyttet dem sammen for å lage et slags svar på fotfolkets Nasjonal sykkelrute nr. 1 gjennom kommunen. I noen tilfeller går kyststien også over svaberg. Det har så langt ikke vært nødvendig å etablere nye stier.

Friluftsrådet Sør har påtatt seg arbeidsgiveransvaret for to prosjektmedarbeidere. Kommunes egenandel er 200 000 kr/år. Tilskuddet fra fylkeskommunen må omsøkes/rapporteres hvert år innen 1. februar, med forventet utbetaling våren året etter. Aust-Agder fylkeskommune har de fto siste årene bevilget 500 000 kr/år. Resten dekkes av Friluftsrådet Sør. Det knytter seg stor spenning til Agder fylkeskommunes oppfølging av kyststiprosjektet øst i Agder. 

 

Kyststiarbeid i 2020

I 2020 jobber Friluftsrådet Sør videre med planlegging, grunneierdialog, avklaringer, merking og skilting av delstrekninger og rundløyper. Målsetning om å kunne åpne kyststi Merdø medio juni og strekningen Strømmen – Krøgenes under Arendalsuka. Begge strekningene vil ligge ute til offentlig ettersyn med mulighet for å komme med mindre justeringer direkte i kommunens kartportal i løpet av februar. Det vil bli avholdt to grunneiermøter på Tromøy i løpet av vinteren/våren, med tanke på dialog med berørte grunneiere på strekningen Tromøybroa – Hove - Øyna, slik at det kan arbeides med merking av kyststi Tromøy 2. halvår 2020. Planen er å jobbe videre i 2021 og 2022 til Tvedestrand grense er nådd.