1. Hjem
  2. Plan
  3. Kyststi

storesand2_kyststi.jpg

Foto: Marthe Marie Ruud, Friluftsrådet Sør

Kyststi 

Aust-Agder fylkeskommune fattet i 2010 vedtak om at en sammenhengende kyststi gjennom fylket burde utredes og om mulig etableres. Friluftsrådet Sør fikk i oppdrag å utrede mulighetene for sine kystkommuner. Vi laget rapporter for hver kommunene i perioden 2011 til 2013.

Utredningen resulterte i rapportene Kyststi Arendal , Kyststi Grimstad , Kyststi Risør , Kyststi Tvedestrand.

I vårt arbeid med kyststi har vi kun benyttet eksisterende stier, turveier, gang- og sykkelveier og veier nærmest mulig kysten, og knyttet dem sammen for å lage et slags svar på fotfolkets Nasjonal sykkelrute nr. 1 gjennom kommunen. I noen tilfeller går kyststien også over svaberg. Det har så langt ikke vært nødvendig å etablere nye stier.

Friluftsrådet Sør har påtatt seg arbeidsgiveransvaret for to prosjektmedarbeidere. Kommunes egenandel er 200 000 kr/år. Tilskuddet fra fylkeskommunen må omsøkes/rapporteres hvert år innen 1. februar, med forventet utbetaling våren året etter. Aust-Agder fylkeskommune har de to siste årene bevilget 500 000 kr/år. Resten dekkes av Friluftsrådet Sør. Det knytter seg stor spenning til Agder fylkeskommunes oppfølging av kyststiprosjektet øst i Agder. 

 

 

Kyststi Grimstad 

I 2016 inviterte Friluftsrådet Sør til et spleiselag for å realisere mest mulig av de 340 km kyststi vi kartla som mulig sammenhengende kyststi og rundløyper. Vår oppfordring ble fulgt opp av Aust-Agder fylkeskommune og Grimstad kommune. Rebecca Hornli Lundberg jobbet med kyststi for Grimstad kommune i 2017 og 2018, og laget grunneieravtaler for alle eiendommer berørt av kyststien. Aktuelle tiltak er listet opp verbalt og vises i kart på avtalens bakside. 

I 2022 startet friluftsrådet arbeidet med grunneierkontakt og merking i Grimstad kommune. I løpet av året har vi merket kyststi fra Arendal grense inn til Grimstad sentrum. Endelig trasé er ikke avklart ved Kjellviga og Vestre Eskedal, men ellers er hele strekningen merket i henhold til grunneieravtaler. Vinteren 2023 jobber vi videre med grunneierkontakten og fortsetter merkearbeidet mot Lillesand grense våren/sommeren 2023. 

Kart over merket kyststitrasé Grimstad sentrum - Arendal grense

Kart over planlagt kyststitrasé Grimstad sentrum - Lillesand grense

 

Kyststi Arendal   

I hele 2019 arbeidet Friluftsrådet Sør med kyststi for Arendal kommune. I Arendal har friluftsrådet stått for grunneierkontakten og merkingen. Det ble i 2019 merket og skiltet 18 km med kyststi fra Grimstad grense til Strømmen. Første delstrekning (4 km) ble åpnet ved snorklipping av fylkesordføreren 4. september, mens ordføreren stod for snorklippingen 18. desember da andre delstrekning ble åpnet (14 km på Hisøy).

Høsten 2021 var totalt 105 km kyststi gjennom hele Arendal kommune ferdig merket. Dette inkluderer også kyststi på Hisøy, Tromøy, Merdø og Tverrdalsøy! 

Oversikt over hele kyststitraséen i Arendal kommune finner du her: Norgeskart. I 2023 planlegger vi en TellTur-konkurranse langs kyststien i Arendal, mer info kommer snart!

 

 

  Kyststi_Spruta_FotoKristianHansen.jpg

 Foto: Kristian Hansen, Friluftsrådet Sør

 

Kyststi_Merdø_FotoMartheMarieRuud.jpg

Foto: Marthe Marie Ruud, Friluftsrådet Sør