1. Hjem
  2. Plan

Bilde 1.jpg

Planarbeid

Aktiv deltakelse i planarbeidet er viktig for å sikre fremtidig friluftslivsutøvelse.

 

Friluftslivets ferdselsårer

Regjeringens handlingsplan for friluftsliv (2018) omtaler stier og turveier som friluftslivets blodårer. Miljødirektoratet har derfor prioritert arbeidet med friluftslivets ferdselsårer svært høyt, og utarbeidet en veileder for arbeidet i 2019. Det er et mål at alle byer og tettsteder skal et sammenhengende nettverk av ferdselsårer innen en avstand på 500 meter. Friluftsrådet Sør har jobbet sammen med sine medlemskommuner i dette prosjektet siden 2020. 

 

Kyststi

Friluftsrådet Sør ble engasjert av Aust-Agder fylkeskommune for å kartlegge mulighetene for en sammenhengende kyststi gjennom fylket. I tillegg har vi undersøkt muligheten for rundløyper og forgreininger. Friluftsrådet Sør har laget forprosjektrapporter for sine kystkommuner og merket og skiltet kyststi gjennom to av dem.

 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er et viktig verktøy for å sikre at beslutningstakerne i størst mulig grad har korrekt informasjon om friluftslivsområdene i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. Målet er å sikre kommende generasjoner de samme mulighetene for utøvelse av friluftsliv i nærområdet og lenger unna. 

 

Universell utforming

Naturen har positiv innvirkning på menneskers psykiske helse. Alle har rett til, og mulighet til naturopplevelser, men ikke alle kan komme til overalt. Derfor er det viktig at utvalgte områder tilrettelegges slik at de tilgjengeliggjøres for alle.

Friluftsrådet Sør kartla i 2009 og 2010 en rekke friluftsområder og turveier med tanke på universell utforming. Noen av disse har blitt realisert. Du kan lese rapporten for Østre Agder her.

 

I 2013 gjorde vi en utvidet analyse for Grimstad kommune. Rapporten kan du lese her.