1. Hjem
  2. Plan
  3. Kartlegging og verdsetting

Turløype.JPG

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv, Stortingsproposisjon 1 (2013 - 2014) har som mål at flest mulig av landets kommuner skal harkartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder. Særlig viktig er områdene der arealbrukskonfliktene er størst, som i sentrum, tettsteder og i strandsonen.

Friluftsrådet Sør har siden 2014 bistått alle medlemskommuner som har ønsket det, med å kartlegge og verdsette sine friluftsområder. Gjerstad kommune ble den siste, ferdigstilt første halvår 2019. Synfaringene og arbeidet med turkartene i den enkelte kommune har vært svært viktig. Kartleggingen er dessuten supplert med lokalkunnskap fra skolene, barnehagene, idrettslagene, velforeningene, turlag, reguleringsplaner og kommuneplanen. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er utført i samsvar med Miljødirektoratets veileder og er kvalitetssikret av en arbeidsgruppe oppnevnt i og av den enkelte kommune.