1. Hjem
  2. Om oss
  3. Vedtekter

Gjeldende vedtekter for Friluftsrådet Sør

Enstemmig vedtatt av årsmøtet 20.03.2013, og vedtatt av 7 by-/ kommunestyrer i de 9 deltakerkommunene.


§ 1 DELTAKERKOMMUNER
Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven, mellom kommunene: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av årsmøtet med kvalifisert flertall.
Friluftsrådet Sør er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.

§ 2 FORMÅL
Friluftsrådets oppgave er i samarbeid med deltakerkommunene, offentlige etater på ulike nivå og interesserte organisasjoner å:

• Arbeide for sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grønnstruktur for offentlig bruk.
• Arbeide for hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder.
• Informere om friluftsmuligheter i regionen
• Bidra til at friluftslivet blir en integrert del av kommunenes folkehelsesatsning.
• Arbeide for opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.
• Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet, herunder plansaker.
• Arbeide med andre friluftsoppgaver av regional karakter.

§ 3 ORGANISASJON
Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27
Styret og årsmøte er friluftsrådets faste organ.
Daglig leder står for driften innenfor rammen av årlige budsjett og arbeidsplaner.

§ 4 ØKONOMI
Det økonomiske bidraget fra deltakerkommunene settes til 10,00 kr/ innbygger i 2014.
Bidraget bestemmes ut fra folketall 1. januar og reguleres årlig. Kontingenten vedtas av årsmøtet, innenfor rammen av normal lønns og prisstigning. Bidraget forfaller til innbetaling 1.juli.
 
Friluftsrådet står fritt til å hente inn eksterne bidrag til driften, herunder påta seg betalte oppdrag for deltakerkommunene og eller andre kommuner. Unyttede midler fondsavsettes for framtidig bruk.
Dersom styret avlegger et regnskap som viser underskudd, skal dette dekkes opp med bruk av fondsmidler. Dersom slike midler ikke står til rådighet er styret ansvarlig for å dekke underskuddet gjennom redusert drift påfølgende år. Dersom dette ikke er mulig skal styret utarbeide en plan for dekking av underskuddet som skal godkjennes av årsmøtet.

Arbeidsprogram og budsjett sendes deltakerkommunene til orientering innen 1. april.

§ 5 STYRET
Styret består av et medlem med varamedlem fra hver deltakerkommune. Styremedlem og
varamedlem velges for fire år av gangen av den enkelte kommune, og følger kommunevalgperioden fram til årsmøtet. Medlemmene velges av og blant by-/ kommunestyrets faste medlemmer. Leder og nestleder velges blant styrets medlemmer for to år om gangen.
 
En valgkomité på 2 medlemmer kommer med forslag til leder og nestleder. For at styrets vedtak skal være gyldig, må over halvparten av medlemmene i styret være til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret skal:
 
• Fremme friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
• Lede friluftsrådets ordinære drift og stå for økonomistyring
• Legge frem budsjett for årsmøtet basert på utjevning mellom kommuner og folketall
• Ansette daglig leder
• Velge 2 av styrets medlemmer som forplikter styret med sin underskrift
• Styret kan meddele prokura
 
Daglig leder har prokura, er styrets sekretær, og har forslags- og talerett.

§ 6 ÅRSMØTE
Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet, og består av 1 politisk oppnevnt representant med varamedlem fra hver av deltakerkommunene. Årsmøtets representanter og varamedlemmer velges for fire år av gangen av den enkelte kommune, og følger kommunevalgperioden. Medlemmene velges av og blant by-/ kommunestyrets faste medlemmer.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet er åpent for interesserte.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. Med mindre annet er bestemt i vedtektene, treffes årsmøtets beslutninger med vanlig flertall. Ordinert årsmøte blir fastsatt av styret med minst 4 ukers skriftlig varsel. Saksliste skal legges ved innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte kan bli innkalt med minst 3 ukers skriftlig varsel etter vedtak i styret eller når minst halvparten av representantene krever dette, skriftlig. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet blir ledet av styreleder. Daglig leder er styrets sekretær, og har forslags- og talerett.
Styret har tale- og forslagsrett i årsmøtet.

Følgende saker behandles:
1. Godkjenne innkallingen, konstituering av årsmøtet
2. Styrets årsmelding
3. Regnskap med revisjonsberetning
4. Arbeidsplan/handlingsprogram
5. Budsjett med fastsetting av pr. capita tilskudd fra medlemskommunene.
6. Innkomne forslag/saker, herunder tilslutning av nye deltakerkommuner.
7. Valg: (Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning)
a. Leder og nestleder i samsvar med § 5.
b. Valgkomité i samsvar med § 5.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Både styret og deltakende kommuner kan fremme forslag til endringer i vedtektene. Styret er forpliktet til å legge frem forslag framsatt av deltakende kommuner til behandling på årsmøte. Vedtektsendringer skal sendes på høring til deltakende kommuner forut for behandling på årsmøte. Minimum 3/4 av de deltakende kommuner må godkjenne vedtektsendringen før endringer kan gjøres gjeldende. 

§ 8 UTTREDEN / OPPLØSNING
Utmelding trer i kraft ett år etter utgangen av det kalenderåret utmeldingen har kommet friluftsrådet i hende. Kommunene kan bare melde seg ut etter vedtak i by-/ kommunestyret.

Ved uttreden blir utløsningssummen 0 fordi kommunene ikke har skutt inn midler ved etablering/tilslutning - kun betalt årlig tilskudd til friluftsrådets virksomhet.

Vedtak om oppløsning av friluftsrådet kan bare skje ved enstemmighet blant deltakerkommunene etter vedtak i by-/ kommunestyrene. Avsatte fondsmidler brukes til drift av friluftsrådet inntil kassa er tom og friluftsrådet er avviklet.
 
§ 9 VOLDGIFT
Dersom det oppstår tvist mellom deltagende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålslovens kapittel 32. Voldgiftsrettens 3 medlemmer oppnevnes av førstelagmannen i Agder lagmannsrett.

§ 10 IKRAFTTREDELSE
Vedtektene trer i kraft når de er vedtatt av minst ¾ av de deltakende kommuner jfr. § 7.
Vedtektene erstatter tidligere vedtekter vedtatt av årsmøtet 23.03. 2011.